top of page

אורות התשובה

הרב יצחק שילת

הרב יצחק שילת

8. הרצון הפנימי - פרק ט

בפרק ט הרב קוק מסביר מהו הרצון הפנימי, ומדוע דווקא הוא אחראי על התשובה. בשיעור נרחיב על משמעות הדברים, נראה האם יש להם מקור בדברי הרמב"ם, ונעמוד על שורש התחושה הציבורית הרעה שקיימת היום.

7. תשובה מאופטימיות - פרק ז

בשיעור נעסוק בדברי הרב קוק, המבאר בהרחבה את כוחה של התשובה. מתוך ביאור זה, הרב מסביר מדוע על האדם להיות שמח אף בתשובה הקלה ביותר, ולשמור על אופטימיות בתהליך התשובה.

6. הטבע היהודי - פרק ו

בשיעור נבחן את מדרגות המוסר הטבעיות של האדם בכלל, והיהודי בפרט. נלמד כיצד המוסר היהודי הטבעי נבדל בתכלית מהמוסר הכללי ומדוע לימוד התורה הוא עמוד התווך המחזיק אותו. בנוסף, נראה מדוע הכפירה הינה בהכרח תופעה חולפת, הסותרת את פנימיות האדם.

5. השאיפה לשלמות - פרק ה

בשיעור נעסוק בהגדרה של הרב קוק לאדם מושלם ולמה למרות שאיש לא יכול להיות מושלם, זה לא כל כך רחוק מהישג ידינו. בנוסף, נשווה את שיטתו של הרב קוק לשיטת הרמב"ם ושיטות הפילוסופים בנושא השלמות וצלם -לוהים.

4. תשובת הדור - סיום פרק ד

בשיעור נעסוק בתהליכי התשובה המתרחשים בימינו, אותם הרב חזה כבר לפני כמאה שנה - החזרה אל ארון הספרים היהודי, והצמא לפנימיות התורה. ננתח את שני תהליכים אלו, המתרחשים במקביל בדורנו, ונסביר את הגורמים והתוצאות שלהם.

3. התפתחות האנושות ותיקון העולם

אדם הראשון נברא בגן עדן כשכל מה שהוא צריך מובן בשבילו. מרגע גירוש האדם מגן עדן עיקר מגמתו היא לשוב, רוחנית וגשמית, למצב בו הוא היה בתחילת הבריאה. בשיעור נציג את שיטת הרב קוק בנושא התפתחות האנושות, הן בגשמיות והן ברוחניות - כתהליך תשובה כלל עולמי.

2. תשובת העולם - פרקים ג-ד

הרב קוק לא תפס את התשובה כמו שאר הכותבים לפניו. בשיעור, דרך פרקים ג ו-ד באורות התשובה, נבאר מהי תפיסתו המיוחדת של הרב קוק לגבי נושא זה, הן במישור האישי והן במישור הכלל עולמי.

1. דרכי התשובה השונות - פרקים א-ב

בשיעור נעסוק בפרקים א ו-ב של אורות התשובה, בהם הרב קוק סוקר את סוגי התשובה השונים שבהם האדם יכול לשוב, הן באופיין והן באופן התהליך שלהן. נלמד מהי התשובה הגבוהה ביותר וכיצד ניתן להפוך את העוונות לזכויות.

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

אורות התשובה
bottom of page