top of page

התכלת

הרב צבי הבר

הרב צבי הבר

4. האם נמצא חילזון התכלת?

בשיעור החדש בסדרה נפתח את הדיון בשאלה הרלוונטית ביותר לנו: האם ניתן להטיל פתיל תכלת בימינו? נפתח בתיאור המופיע בגמרא במנחות וברמב"ם להבנה מהו התכלת, ואיך מפיקים אותו. נדון בזיהויים השונים בימינו, בזיהוי המקובל בימינו - ארגמון קהה קוצים, ובסיבות לזיהוי זה. על ההתנגדות לשיטה זו, נדבר בפרק הבא.

3. איך קושרים ציצית עם תכלת?

באיזה חוט כורכים ציצית עם תכלת? כמה כריכות? ואיך? בשיעור נעסוק במספר וצורת הכריכות, הקשירות והחוליות שבציצית. לאחר שראינו את השיטות בראשונים לגבי החוטים, נבחן את התפתחות השיטות לגבי אופן קשירת הציצית, ואת המשך היחס בין התכלת ללבן בשיטות הראשונים, הנחלקים בהבנת מקורות חז"ל שיש לנו.

2. מספר חוטי התכלת שיש לשים

בשיעור נפתח במחלוקת בית שמאי ובית הלל לגבי כמות החוטים הכוללת בציצית. נמשיך עם כמות חוטי התכלת בציצית, לפי שיטות הראשונים השונות, ננסה להבין את המקור של כל שיטה תוך התמקדות בשיטת הרמב"ם, ונתלבט בכל שיטה מהי העמדה ביחס לשיטות האחרות.

1. תכלת ולבן - מצוה אחת או שתי מצוות

סדרה חדשה בנושא התכלת והציצית! מהו היחס בין מצוות התכלת ללבן בציצית? האם הן שני פרטים ממצווה אחת, כפי שמשמע מהפסוקים, או שתי מצוות שונות שלא תלויות זו בזו כפי שמשמע לכאורה ממקורות חז"ל? בשיעור הראשון בסדרה נבחן את השיטות השונות בנושא, ואת ההשלכות היוצאות מכל שיטה.

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

התכלת
bottom of page