top of page

חרבות ברזל

רבני הישיבה

רבני הישיבה

מקץ - עליית יוסף מהבור לבית פרעה | הרב יואב פלדמן

שיעורים קצרים לחיילים - חרבות ברזל תשפ"ד (50)

וישב - סיפור יהודה ותמר | הרב יואב פלדמן

שיעורים קצרים לחיילים - חרבות ברזל תשפ"ד (49)

וישלח - פגישת יעקב והמלאך | הרב יואב פלדמן

שיעורים קצרים לחיילים - חרבות ברזל תשפ"ד (48)

וישלח - הכנת יעקב למפגש עם עשו | הרב יואב פלדמן

שיעורים קצרים לחיילים - חרבות ברזל תשפ"ד (47)

וישלח - האם האבות היו ישרים? | הרב רן כלילי

שיעורים קצרים לחיילים - חרבות ברזל תשפ"ד (46)

ויצא - חזרת יעקב לארץ ישראל | הרב יואב פלדמן

שיעורים קצרים לחיילים - חרבות ברזל תשפ"ד (45)

ויצא - יעקב בבאר בחרן | הרב יואב פלדמן

שיעורים קצרים לחיילים - חרבות ברזל תשפ"ד (44)

חלום הסולם | הרב יואב פלדמן

שיעורים קצרים לחיילים - חרבות ברזל תשפ"ד (43)

היכן מתחיל סיפור גניבת הברכות | הרב יואב פלדמן

שיעורים קצרים לחיילים - חרבות ברזל תשפ"ד (42)

וידו אוחזת בעקב עשו | הרב אלישע אבינר

שיעורים קצרים לחיילים - חרבות ברזל תשפ"ד (41)

קורות יצחק בגרר | הרב יואב פלדמן

שיעורים קצרים לחיילים - חרבות ברזל תשפ"ד (40)

לידת יעקב ועשו - הרב יואב פלדמן

שיעורים קצרים לחיילים - חרבות ברזל תשפ"ד (39)

פטירתו וקבורתו של אברהם - הרב יואב פלדמן

שיעורים קצרים לחיילים - חרבות ברזל תשפ"ד (38)

לא תשחית את עצה - הרב אפי ולץ

שיעורים קצרים לחיילים - חרבות ברזל תשפ"ד (37)

וצרת עליה - המצור בהלכה - הרב אפי ולץ

שיעורים קצרים לחיילים - חרבות ברזל תשפ"ד (36)

בין ניחוש לתפילה - הרב יואב פלדמן

שיעורים קצרים לחיילים - חרבות ברזל תשפ"ד (35)

חסדה של רבקה - הרב יואב פלדמן

שיעורים קצרים לחיילים - חרבות ברזל תשפ"ד (34)

חסידים שחרב בידם - הרב רן כלילי

שיעורים קצרים לחיילים - חרבות ברזל תשפ"ד (33)

קנין מערת המכפלה - הרב יואב פלדמן

שיעורים קצרים לחיילים - חרבות ברזל תשפ"ד (32)

נסיון העקידה - הרב יואב פלדמן

שיעורים קצרים לחיילים - חרבות ברזל תשפ"ד (31)

ייעודו של ישמעאל - הרב יואב פלדמן

שיעורים קצרים לחיילים - חרבות ברזל תשפ"ד (30)

כיצד נטלטל בשטח בשבת? עקרונות הלכתיים מעשיים - הרב ישי אנגלמן

חרבות ברזל - שיעורים קצרים לחיילים (29)

הצלתו של לוט - הרב יואב פלדמן

חרבות ברזל - שיעורים קצרים לחיילים (28)

מגן אברהם - הרב רן כלילי

שיעורים קצרים לחיילים - חרבות ברזל תשפ"ד (27)
לאחר מלחמת המלכים, הקב"ה מרגיע את אברהם ואומר לו: "אַל תִּירָא אַבְרָם אָנֹכִי מָגֵן לָךְ". מה משמעותה של אמירה זו דווקא לאחר המלחמה? ומה ניתן ללמוד מכך על המלחמה שאנו נלחמים כעת ועל ההבטחה של הקב"ה, מגן אברהם, להמשיך ולהגן גם עלינו.

קריאת לשלום בשבעת עממים - הרב אפי ולץ

חרבות ברזל - שיעורים קצרים לחיילים (26)

איך התורה 'מגנא ומצלא'? - הרב אפי ולץ

חרבות ברזל - שיעורים קצרים לחיילים (25)

שתי הבשורות בלידת יצחק - הרב יואב פלדמן

שיעורים קצרים לחיילים - חרבות ברזל תשפ"ד (24)

הויכוח על הארץ בין אברהם ללוט - הרב יואב פלדמן

שיעורים קצרים לחיילים - חרבות ברזל תשפ"ד (23)

מגדל בבל ואברהם אבינו - הרב יואב פלדמן

שיעורים קצרים לחיילים - חרבות ברזל תשפ"ד (22)

'מלחמה ושלום' בתורה - הרב אפי ולץ

שיעורים קצרים לחיילים - חרבות ברזל תשפ"ד (21)

איך גיבורי 'חרבות ברזל' לא פחדו - הרב אפי ולץ

שיעורים קצרים לחיילים - חרבות ברזל תשפ"ד (20)

לפרשת נח - הרב רן כלילי

שיעורים קצרים לחיילים - חרבות ברזל תשפ"ד (19)

לפרשת נח - הבריאה הראשונה והשנייה - הרב יואב פלדמן

שיעורים קצרים לחיילים - חרבות ברזל תשפ"ד (18)

קידוש השם וקדושת החיים במלחמה - הרב ישי אנגלמן

שיעורים קצרים לחיילים - חרבות ברזל תשפ"ד (17)

מובטח לו שלא ימצא נזק (ד) - הרב רן כלילי

שיעורים קצרים לחיילים - חרבות ברזל תשפ"ד (16)

מובטח לו שלא ימצא נזק (ג) - הרב רן כלילי

שיעורים קצרים לחיילים - חרבות ברזל תשפ"ד (15)

מובטח לו שלא ימצא נזק (ב) - הרב רן כלילי

שיעורים קצרים לחיילים - חרבות ברזל תשפ"ד (14)

מובטח לו שלא ימצא נזק (א) - הרב רן כלילי

שיעורים קצרים לחיילים - חרבות ברזל תשפ"ד (13)

שושלת קין והבל - הרב יואב פלדמן

שיעורים קצרים לחיילים - חרבות ברזל תשפ"ד (12)

נקי יהיה לביתו - בניין הכלל על ידי בניין הפרט - הרב אפי ולץ

שיעורים קצרים לחיילים - חרבות ברזל תשפ"ד (11)