top of page

ילמד ענוים דרכו (ב) - מהר''ל

הרב רן כלילי

הרב רן כלילי

15 - נצחיות חנוכה

בשיעור זה נעסוק בנצחיות חג החנוכה ומהותו. נתחיל בשאלה האם התבטלו החגים של מגילת תענית וההשלכה לכך על חגי חנוכה ופורים. עוד נלמד האם בחירת האדם יכולה להשפיע על הבחירה והמהלך האלוקי בישראל. עוד נלמד היכן בתורה חנוכה רמוז בפסוקי התורה. וכן נלמד את משמעות הברית של ה' עם ישראל, שאפילו בגלות שכינה שורה איתם. לבסוף נראה זווית אחרת התמקדת בהתנגדות של היוונים לתורה שבעל פה וחכמת חז"ל.

14 - חנוכה - דרוש על ארבע מלכויות

בשיעור נלמד על גלויות עם ישראל וארבעת המלכויות. נחבר תחילה בין צרות איוב, יעקב אבינו וגלויות ישראל. נלמד את הדמיון ומשמעותו בין הצרות והגלות שיש הפסקה של שלווה בין צרה לצרה ובין גלות לגלות. נברר את משמעות והניסים של חנוכה אשר מכינים אותם לקראת הישועה הבאה. לבסוף נלמד את עניין השנאה והקנאה כלפי ישראל וכיצד להיאבק בזאת.

13 - מי גדול ממי - האדם או המלאך? (ב)

בשיעור זה נמשיך את השאלה מהשיעור הקודם האם האדם יותר גדול מהמלאך. נלמד מה על האדם לעשות על מנת להידמות האל. נברר את הדעות החלוקות בשאלה הנ"ל על פי ההבנה שכל דעה מדברת על זווית אחרת. לרמב"ם תכלית האדם היא להשיג את האל, והמלאך בכך בדרגה יותר גבוהה ממנו אך לדבקות בה' האדם במרכז העולם כדעת החולקים על הרמב"ם. לבסוף נעמוד על ההבדל בין האדם לפני מעמד הר סיני לבין לאחריו.

12 - מי גדול ממי - האדם או המלאך? (א)

בשיעור נעסוק בשיטת המהר"ל בנוגע לערך השגת המושכלות מתוך הסתכלות מי גדול ממי האדם או המלאך. נלמד את שיטת הרמב"ם הסובר שהמלאכים יותר גדולים מהאדם, מתוך תורת ההשתלשלות של אריסטו. נלמד את הקושיות החריפות של 'עקידת יצחק' על שיטת הרמב"ם וכן את התירוצים מלימוד דברי הרמב"ם. לבירור השאלה נלמד מהו צלם האלוקים שבאדם.

11 - כל העושה מצוה אחת (ג)

בשיעור זה בסדרה נלמד מדוע למהר"ל לא מוזכר בתורה שכר חיי עולם הבא, אלא מודגש שכר חיי העולם הזה. עוד נברר מה הדין בעולם הזה לאדם צדיק בעל רוב זכויות וכן דינו של רשע בעל רוב עוונות. לבסוף נסקור את כלל השיעורים במבטו של המהר"ל על הנושא.

9 - כל העושה מצוה אחת (א)

בשיעור נעסוק בשאלה האם הזכאות לעולם הבא תלויה בכמות המצוות או באיכותן. נציב את השאלות והקושיות לגבי כל אחת מהגישות המובאות בגמרא. ננסה לפתור את השאלות השונות מתוך בירור שיטת רבי יוסף אלבו בספר העיקרים, הנוקט בדעה שמצווה לשמה היא עשיית מעשה בשביל ה' אפילו ללא ידיעת האמת והשגה כמו שנוקט הרמב"ם. עוד נלמד את שיטת הרמב"ם שנראה שיש סתירה בין דבריו במשנה תורה לדבריו בפירוש המשנה. לבסוף נעמוד על כך שיש אדם שיכול לדעת שהוא בן עולם הבא לפני שהוא מת ויש אדם שלא והמשמעות של דבר זה.

8 - לימוד תורה לתלמיד שאינו הגון

בשיעור נעסוק בלימוד תורה לאדם שאינו מאמין. נלמד את המידות והמטרות שלמענם אדם לומד תורה. נדון על צדדיה השונים בשאלה האם מותר ללמד תלמיד שאינו הגון וההשפעות של לימוד זה. עוד נלמד את השיטות השונות לגבי הדרכים שבהן יש לפעול בנוגע לאלו שאינם מאמינים ומבקשים ללמוד. לבסוף נעמוד על הסוגים השונים של המבקשים ללמוד ומטרתם השונות.

7 - שלא ברכו בתורה תחילה

בשיעור נעסוק במדרש המביא דעה המסבירה את סיבת החורבן - שלא ברכו בתורה תחילה. נברר מה עשו לפי השיטות השונות בכדי להביא לחורבן ואת ההשפעה של מעשיהם. עוד נעסוק ביחס בין טבע האדם לבין השפעה חיצונית של הסביבה על פעולותיו. לבסוף נדון במצוות לימוד התורה, ברכתה והדרך שבה האדם צריך להתייחס ללימוד תורה.

6 - עבודת יום הכיפורים

בשיעור נלמד את גישת המהר"ל לעבודת יום הכיפורים. נלמד את מטרת התענית היחידה בתורה שהיא גם באופן לכאורה סותר נקראת יום חג. עוד נלמד את עניין השעיר לה' ושעיר ולעזאזל וכן את הזאת הדם וכניסת הכהן הגדול לקודש הקודשים. עוד נלמד ונבין לאיזה מדרגה צריך האדם לשאוף ביום הכיפורים.

5 - שוב יום אחד

בשיעור נעסוק בשאלת אדם המבקש לחזור בתשובה ביומו האחרון. נראה דברי המהר"ל והרמב"ם וכן נלמד את האגדות על אלישע בן אבויה ורבי אלעזר בן דורדיא. ננסה לברר מה כוחה של התשובה ומה קובע את גורלו של האדם לאחר מותו. עוד נלמד את משמעותם של ראש השנה ויום כיפור בעניין השכר והעונש.

4 - זדונות נהפכים (ב)

לאחר שעסקנו בשיעור הראשון בשלוש בחינות לחזרה בתשובה, כעת נעסוק בבחינה הרביעית. נלמד את דברי המהר"ל, ר' צדוק והשפת אמת כדי לברר בחינה זאת. עוד נראה את ארבע הבחינות בחטא לעומת ארבע הבחינות בתשובה כדי להגיע לחזרה שלימה.

3 - זדונות נהפכים (א)

בשיעור נלמד את עניין 'זדונות נעשות לו כשגגות' לעומת 'זדונות נעשות לו כזכויות'. נלמד את שיטת המהר"ל וכן שיטת הרמב"ם שמבחין בין חזרה מאהבה לחזרה מיראה. וכן נלמד מה אדם צריך לעשות בכדי לחזור בתשובה בדרך שלימה.

2 - ביטול האפשרות לשוב

בשיעור נלמד את שיטת המהר"ל בנושא החזרה בתשובה. נלמד את דברי המהר"ל ורבי צדוק מלובלין בנוגע לאנשים בעלי שורש טבעי טוב ואנשים בעלי שורש טבעי רע. נלמד כיצד יכול אדם בעל שורש רע לחזור בתשובה מתוך הבנה של שני סוגי תשובה, תשובה של חזרה מהחטא לבין תשובה של שיבה לה'.

1 - הקדמה למהר"ל

השיעור הוא הקדמה להגותו של המהר"ל שאותה לומדים בשנה ב. המהר"ל כונה רבי יוסף קארו של אגדות חז"ל, בכך שאוסף את כל המדרשים ודברי חז"ל לספריו. כמו כן נעסוק במטרתו הייחודית של המהר"ל שהתמקד בביאור דברי חז"ל מהטקסט עצמו, כדי שיחזרו להעריץ את דבריהם.

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

ילמד ענוים דרכו (ב) - מהר''ל
bottom of page