top of page

ימי עיון - צדקה

רבני הישיבה

רבני הישיבה

כמה צדקה צריך לתת? - הרב אלישע אבינר

"באושא התקינו, המבזבז - אל יבזבז יותר מחומש" חומש מתוך מה? אם עשיר מספיק יכול לבזבז יותר? האם מדובר בגבול רק בצדקה או גם בשאר המצוות? איך שיעור חומש יכול להפקיע מצוות דאורייתא לתת די מחסורו?בשיעור נעסוק בשאלות בבסיס מצוות הצדקה, בעיקר סביב המתח בין החובה לתת לעני לבין הצורך של הנותן בכספו.

דיני הרווחה - בין שיח הזכויות לבין שיח החובות - פרופ' בני פורת

האם מצוות הצדקה היא רק חובה לבעל הבית, או גם זכות לעני? האם העני רשאי לתבוע את זכותו מבעל הבית? האם הוא יכול לתבוע את הקהילה או המדינה כדי לספק לו שירותי רווחה? ומה הדין אם מדובר בקבוצה של עניים? בשיעור נדון בשאלות אלו ואחרות מנקודת מבט הלכתית, ונגדיר את ההבדל בין החובה על בעל הבית לתת ובין זכות העני לקבל. לבסוף נציג את החידוש ב'שיח החובות' של התורה, שמחייב בעיקר את בעל הבית, לעומת 'שיח הזכויות' המקובל בעולם המודרני, ונסביר את חשיבות נקודת המבט התורנית.

מיהו עני? גדרי 'די מחסורו' - הרב יצחק שילת

מי יכול לדרוש צדקה? ישנם מספר מקורות המביאים שיעורים שונים, וביניהם דרישתה של התורה להשלים לאדם את ההפרש בין מצבו הקודם למצבו הנוכחי. ישנן סתירות מסוימות בעניין היקף דרישה זו, ובמהלך השיעור ניתן הסברים שונים להן. כמו כן, נדון בהיבט העזרה הנפשית הקיים בצדקה, החל מאופן נתינת הצדקה, עד עזרה לאדם שיש לו ממה להתפרנס, אך אינו רוצה להוציא משל עצמו בגלל פגם נפשי. בנוסף, נבאר בשיעור כי חובת ההלוואה לעני קשורה באופן מהותי למצוות הצדקה. היקף מצוות הצדקה מתחיל בתמחוי ונגמר בכלל הצרכים של האדם, כולל מצבו הנפשי.

גישה חברתית-כלכלית על פי התורה - אביעד הומינר-רוזנבלום

התורה סוציאליסטית או קפיטליסטית? נדון בכמה נקודות בענייני כלכלה מנקודת מבט תורנית. יש לתורה אמירה על 'הסחרה' - אין אפשרות לסחור בכסף (ריבית), באנשים ובקרקעות. התורה לא מכירה בשוק חופשי כערך עליון במקרה שהוא סותר ערכים אחרים, ולכן יש לבית הדין אפשרות לפקח על המחירים בשוק, אסור לאדם להתחרות בחבירו בצורה לא הוגנת, ויש לקהילה כח לקבוע שכר מינימום. מכאן שניתן להשליך גם את הלכות הצדקה על כלכלת המדינה, ולבנות מדינת רווחה שדואגת לחלשים.

מצוות צדקה ומדיניות הרווחה המודרנית - ד"ר הלל גרשוני

מהי מדינת רווחה? מה דעת ההלכה על כפייה? האם מדינת רווחה יעילה? מה החסרונות של מדינת רווחה ומה התחליף הראוי לה?זאת ועוד נלמד בשיעור.

סדר עדיפויות במתן צדקה - הרב יהודה זולדן

בשיעור נעסוק בסדר הקדימויות בנתינת צדקה לעניים, נבחן את היחס בין המדדים השונים למתן צדקה (קרבה גאוגרפית, קרבה מנטלית, רמת עוני וכו') ונראה האם עדיף לתרום לישיבה בה למדת או בישיבה הקרובה לביתך.

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

כבכל שנה, בימי החנוכה עוסקים בישיבה בנושאים אקטואליים ביחס בין התורה לעולם המתחדש בהקשר למסכת הנלמדת בכל שנה. השנה, תשפ"ג, עסקנו במצוות הצדקה כחלק מלימוד מסכת בבא בתרא העוסקת במצווה זו. מהם גדריה של מצוות הצדקה? למי נותנים צדקה וכמה צריך לתת, והאם התורה היא סוציאליסטית או קפיטליסטית? על שאלות אלו נענה מתוך עיון מעמיק במקורות התורה תוך התייחסות לעולם העכשווי.

ימי עיון - צדקה
bottom of page