top of page

למען תזכרו - יום עיון למסכת מנחות

רבנים שונים

רבנים שונים

התכלת בימינו | הרב מנחם בורנשטיין

"שהתכלת דומה לים, וים דומה לרקיע ורקיע לכיסא הכבוד" (מנחות מג, ב). על מעלת הציצית מסופר לנו רבות בחז"ל, אך זה שנים רבות המצווה איננה מקוימת בשלמות בעקבות אובדן התכלת. הניסיון למצוא את החילזון שממנו מופק התכלת החל כבר לפני כמאה וחמישים שנה, ומאז חלו תמורות, מסקנות וגילויים חדשים. האם ניתן לקבוע כיום מהו החילזון עליו דיברו חז"ל? האם צריך להפיק את התכלת דווקא מהחילזון הספציפי עליו חז"ל דיברו? ומה יש למחקרים והגילויים הארכיאולוגיים לומר על הנושא? בשיעור, נראה את ההשערות השונות בנוגע לזיהוי התכלת, את הגילויים השונים וכיצד קשורה התכלת לגאולה ולציונות.

טלית קטן וברכתו | שיעור כללי - מנחות | רה"י הרב יצחק שילת

בשיעור זה נעסוק בברכת הציצית. נראה את מחלוקת הראשונים במהות עיטוף טלית גדול, ומתוך כך את ההשלכות על טלית קטן. בנוסף, נראה את צורת ברכתנו היום - 'על מצוות ציצית', ואת משמעות הברכה בצורתה זו.

זיהוי הקלף | הרב בן ציון אוריאל

בשיעור זה ננסה לעמוד על סוגי הקלף. הגמ' מציינת כי העור מחולק לכמה סוגים (קלף, גויל ודוכסוסטוס) - כשכל סוג מתאים למצוות אחרות. מהם אותם החלקים? נראה את השיטה הראשונית והמקובלת, את התמורות לאורך הדורות - ואת סוגי הקלף החדשים שנוצרו בקלף בעקבות שינויים אלו. מתוך כך, נראה את השיטות הלכה למעשה בכתיבת הסת"ם הראויה.

ענייני סת"ם - יישומים מעשיים | הרב תומר ניומן

בשיעור נעסוק במספר נושאים מעשיים הקשורים בסת"ם. בתחילתו, נדון בסוגי הכתב השונים הקיימים בימינו. לאחר מכן, נעסוק בעניינים שונים הקשורים לעשיית התפילין - מה הידור, מה מעכב, וממה כדאי להיזהר. בנוסף, נדון בשאלות הקשורות בבדיקת תפילין ומזוזות.

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

למען תזכרו - יום עיון למסכת מנחות
bottom of page