top of page

מלחמות יהושע

הרב צבי הבר

הרב צבי הבר

ה. הברית בהר עיבל

אחר כיבוש העי, הכתוב מתאר את יהושע והעם בונים מזבח לה' בהר עיבל ומקריבים עליו עולות. אך מדוע עם ישראל כורת ברית זאת דווקא בעת זו אחר מלחמת העי? הרב במהלך שיעורו סוקר תשובות רבות לשאלה זו, כל אחת והקושיות שהיא מציבה. לבסוף, מביא הרב תשובה מחודשת ברובד האנושי חברתי אותו הזכיר בשיעורים קודמים.

ד. מלחמת העי - הסבב השני

לאחר ביעור החטא מקרב העם, העם ניגש לסבב שני, מערים על תושבי העי וכך מנצח אותם בגדול. למה נצרכת תחבולה אם הקב"ה שוב איתם ולא עוזר להם בעצמו כמו ביריחו, ולמה הקב"ה נתן לעם לקחת את שלל המלחמה בשונה מהמלחמה ביריחו?כהמשך לשיעור הקודם הרב יסביר כיצד שני המישורים, האלוקי והחברתי, מהווים תשובה לשוני הגדול בין המלחמות.

ג. מלחמת העי - החטא והעונש

אחר כיבוש יריחו העם בטוח שיכבוש בנקל גם את העי. אך חטא עכן מוביל לתבוסה קשה ולמפלה גדולה ברוח העם. למה האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף, ומה החטא הטמון בעם כולו? בשיעור הרב יעמוד על שני יסודות חשובים, כל אחד מהם ברובד אחר.

ב. יעדים במלחמת יריחו

מלחמת יריחו מבוססת על נס מוחלט, גם הטקטיקה הקודמת למלחמה מראה שהעם ניגש למלחמה בפרופיל גבוה ולא בשקט כפי שמקובל. בשיעור נעסוק בחשיבות הנס דווקא במלחמת הראשונה, מה התהליך הניסי בונה בעם, נראה כיצד הרמה המוסרית נשמרת בלחימה ומוגדרת כחלק מתהליך שלה, ונבין מה עמד בבסיס הציווי לא לקחת מן החרם.

א. מלחמת יריחו - הופעת המלאך

מלחמות יהושע הן המלחמות הראשונות על ארץ ישראל. נפתח בלימוד מפרק ה' על הופעת המלאך ערב כיבוש יריחו. נבין מה תפקיד הופעת המלאך ערב המלחמה, היכן המושג "מלאך" מופיע במקומות נוספים בהקשר של מלחמה, ונראה שהופעת המלאך ערב הלחימה נושא גם מסר משמעותי עבור הנלחמים על הארץ גם בימים אלה.

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

מלחמות יהושע
bottom of page