top of page

פלייליסט חנוכה

רבני הישיבה

רבני הישיבה

מקום הדלקת נר חנוכה לתלמידי ישיבות| הרב אלישע אבינר

בשיעור נדון על מקום הדלקת נרות חנוכה לבחורי ישיבה. במקרים בהם האדם אוכל במקום אחד וישן במקום אחר (אכסנאי) - היכן עליו להדליק? אם כך, בחורי ישיבה צריכים להדליק בחדרי הפנימייה שלהם או בחדר האוכל? מה נחשב יותר כ'ביתו' של האדם? נראה את מחלוקת הפוסקים בעניין, ואת העקרונות העומדים בבסיס שיטותיהם.

דין השמן הנותר מההדלקה ומשמעות הדלקת החנוכיה | הרב גדליה רבינוביץ

כולנו מכירים את השמן שנותר בנרות החנוכה לאחר שנכבית החנוכיה, אך מה דינו? הטור פוסק שאת השמן הנותר מהדלקת החנוכיה בסוף היום השמיני יש לשרוף, היות והוא הוקצה להיות תשמיש מצווה ואסור להשתמש בו לשימוש אחר. אך במקום אחר הטור פוסק שמשעברה חצי שעה מהדלקת החנוכיה - דווקא מותר יהיה להשתמש בנרות. איך שתי הפסיקות הללו מסתדרות האחת עם השנייה? כיצד בדיוק מחשבתו של האדם לפני ההדלקה משפיעה על הדין של השמן הנותר? ואיך בדיוק כל הדינים והפרטים הקטנים שבהדלקת החנוכיה יכולים ללמד אותנו על המשמעות של חג החנוכה?

על איזה נס תקנו את חנוכה? | הרב חיים אביהוא שוורץ

הגמרא אומרת שחכמים תקנו את חנוכה על נס פך השמן. איך יכול להיות שתקנו חג על נס שעזר לחשמונאים לקיים מצווה, הרי יש חובת הודאה רק על נס של הצלה?! בשיעור נלמד את תשובת המהר"ל, נעמוד על הנקודה המרכזית של חנוכה ונראה את ההשלכה על ימינו.

למה אשכנזים מדליקים הרבה חנוכיות? | הרב נחשון רבינשטיין

ידועים דברי חז"ל על חיוב נשים בהדלקת נרות משום שאף הן היו באותו הנס. אך האם זה אומר שיש להן דרגת חיוב זהה לחיוב הגברים ומה זה אומר על האפשרות שאישה תוציא גבר ידי חובה במצווה? דרך דברי תוספות מחודשים בסוגייה נתחקה אחר יסודות החיוב ונבין הבנה חדשה במנהג האשכנזי להדליק חנוכיה לכל אחד מבני הבית.

הדלקת נר חנוכה בערב שבת - הרב שילת

בשיעור נעסוק בהדלקת נרות החנוכה בערב שבת. עקרונית, זמן הדלקת הנרות הוא משקיעת החמה. אולם, כיצד ניתן להדליק בערב שבת? הרי בזמן השקיעה מתחיל זמן 'בין השמשות' - בו כבר אסור לעשות מלאכה! האם ניתן להדליק את נרות החנוכה עוד קודם השקיעה? נראה את השיטות השונות בפתרון לשאלה זו, ומתוך כך נעמוד על העקרונות ההיסטוריים בסיפור חנוכה עליהם התבססה כל שיטה.

הדלקת נרות שבת וחנוכה בחשמל - הרב אבינר

בשיעור נעסוק בהדלקת נרות שבת וחנוכה ע"י חשמל. האם יש הבדל בין נר שבת לנר חנוכה? ראשית, נראה מהו עיקר המצוות הללו: האם החובה היא עצם ההדלקה, או שיהיה אור בבית? האם נורה חשמלית היא נר, והאם מתקיים בה דין 'הדלקה'?

לאורו - שו"ת חנוכה עם רה"י הרב נחום אליעזר רבינוביץ זצ"ל

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

פלייליסט חנוכה
bottom of page